Ο Ροδοκηπος των Φιλοσοφων

Αστικη μη κερδοσκοπικη εταιρεια

Παραρτήματα Ροδόκηπου

Αναζητήστε παραρτήματα του "Ροδόκηπου των Φιλοσόφων" στην πόλη σας ή στην πλησιέστερη πόλη της περιοχής διαμονής σας. 

 Αναζήτηση   

Τελευταία "Νέα"....

Η "Αυθεντική Μυστικιστική Ροδοσταυρική Αδελφότητα" που λειτουργεί κάτω από την αιγίδα του Ροδόκηπου των Φιλοσόφων, αναγγέλλει την έναρξη του νέου κύκλου εισδοχής ζηλωτών στην Αδελφότητα και την μύηση των στο βαθμό του "Νεόφυτου". Η εισδοχή και συμμετοχή στην αδελφότητα, για τον καινούριο μυητικό κύκλο που θα ξεκινήσει στις αρχές του έτους 2018,  είναι δυνατή για τα εγγεγραμμένα   μόνον μέλη  του Ροδόκηπου των Φιλοσόφων και όσων καταστούν μέλη του έως την 31/12/2017. Η συμμετοχή στην Α.Μ.Ρ.Α. είναι δωρεάν, μη επιβαρυνόμενη με κανένα βάρος οικονομικό. 


Περιοδικό....

Από τις αρχές του 2018 ετοιμάζεται να ξεκινήσει η έκ- δοση ηλεκτρονικού περιοδικού, το οποίο θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά σε όλα τα μέλη του Ροδόκηπου των Φιλοσόφων. Εκδότης του περιοδικού θα είναι ο Ροδόκηπος των Φιλοσόφων και η διάθεση θα γίνεται προς τα μέλη του χωρίς καμία χρέωση. Η θεματολογία  θα είναι αντίστοιχη και σχετική με τους επιμέρους κλαδους δράσεων του Ροδό-κηπου και σύμφωνη με τους σκοπούς και στόχους της μη κερδοσκοπικής εταιρείας, όπως αυτοί περιγράφονται αναλυτικά στην αντίστοιχη σελίδα της παρούσας ιστοσελίδας. Τα μέλη του Ροδόκηπου που διαθέτουν σχετικά άρθρα ή/και έχουν την ευχέρεια συγγραφής και παρου-σίασης αντίστοιχης θεματολογίας, εάν το επιθυμούν, ευχάριστο θα ήταν να τα αποστείλουν στη διαχείρηση του Ροδόκηπου για να δημοσιευθούν στο διαδικτυ-ακό περιοδικό.


Προβολές....

Στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ροδόκηπου, προγραμματίζονται προβολές ντοκιμαντέρ ιστορικού, επιστημονικού, πολιτιστικού, οι-κολογικού - περιβαλλοντικού εν-διαφέροντος, όπως και ντοκιμα-ντέρ που άπτονται του χώρου της "μεταφυσικής", παραψυ-χολογίας, του παράξενου και εν γένει των λεγόμενων ανεξήγητων φαινομένων. Επιπλέον, προβολές κινηματογραφικών επιτυχιών, επι-λεγμένων από επιτροπή μελών, θα συμπληρώνουν το πρό-γραμμα. Ο εμπλουτισμός της παραπάνω θεματολογίας και του υλικού προβολής επαφίεται στην αρωγή και συμβολή όλων των μελών του Ροδόκηπου των Φιλοσόφων.

Επικοινωνία


Η έδρα της "Μη κερδοσκοπικής εταιρείας - ο Ροδόκηπος των Φιλοσόφων" είναι στην παρακάτω διεύθυνση, όπου βρίσκε-ται και το κατάστημα λιανικής.

Στην έδρα της μη κερδοσκοπικής εταιρείας "ο Ροδόκηπος των Φιλοσόφων", εκτός από τα γραφεία της εταιρείας και το κατάστημα λιανικής, λειτουργεί επίσης εντευκτήριο στον χώρο εκδηλώσεων, για καθημερινή χρήση από τα μέλη. Κάθε μέλος του "Ροδόκηπου" δικαιούται να φέ-ρει μαζί του στον χώρο μελών φιλικά του πρόσωπα που δεν είναι μέλη, για διάστημα μέχρι έναν (1) μήνα το καθένα.  Πρόσωπα του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος των μελών, δικαιούνται ελεύθερη πρόσβαση και χρήση των εγκαταστάσεων της εταιρείας που είναι για τα μέ-λη. Οποιοσδήποτε τρίτος που επιθυμεί να εισέλθει στον χώρο των μελών, να επικοινωνεί με την διαχείριση. 

"Ο Ροδόκηπος των Φιλοσόφων"
  Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία

   Πλ. Ιπποδρομίου 12 
   54621 Θεσσαλονίκη 

   T: + 30 2312 202 777  & 6974369608
   F: + 30 2314 020 393 

   Τ: + 30 2312 202 777                          Εμπορικό τμήμα λιανικής Θεσσαλονίκης
   Τ: + 30 23920 64538 & 6974369608          e-shope: http://www.ortf.eu
   Τ: + 30 212 

   W: http://www.ortf.gr
   E:  info@ortf.gr